fbpx

För utställare

Här har vi samlat information till våra utställare. Ni kan givetvis kontakta oss ifall ni har ytterligare frågor.  

Tack för att ni är en del av Swedish Game Fair! 

Kontakt

Torbjörn Larsson
E-post: torbjorn.larsson@nortuna.se
Tel: +46 708-18 81 00

Adress till mässa:

Swedish Game Fair
Wenngarns Slott 1
193 91 Sigtuna

Anmälan online »
Allmänna bestämmelser »

Mervärdesskatt
Momsregler för beskattning av mässtjänst.

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:
Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Swedish Game Fair fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Swedish Game Fair ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Om köparen inte kan uppvisa ett giltigt VAT-nummer anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:
Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.

Hitta boende

 

Stuga, 50 kvm, 5 min från Sigtuna. Hundgård finns.
Kontakt; sophia.ankarcrona@ankarcrona.nu, Mob 0708 757 060

Tält – och mässervice

För beställningar av tält- och mässervice, kontakta:

FransAugust Tält
08-18 53 60
swedishgamefair@fransaugust.se

 

Ställplaster för husbil, husvagn

Begränsat med ställplatser finns ca 300 meter från mässentrén. Det kommer att finnas toaletter, el och duschmöjlighet på platsen.

Avgift:
Torsdag – Söndag 1500 kr inkl. el och moms.
Torsdag – Söndag 1200 kr inkl moms, exkl. el.
500 kr/natt inkl. el och moms.

Avsloppstankar får ej tömmas på området! Detta gäller även diskbaljor

Endast förbokade platser

Tänk på att detta är en ridanläggning med hästar och ryttare, ta hänsyn till dessa när ni är på området.

Stallar får ej beträdas utan tillstånd.

Välkomna till Stall Wenngarn

Kontaktpersoner:
Lena Engström 070-422 24 00
Pelle Engström 070-777 95 00

Pelle.engstrom@me.com

 

Att tänka på när du är här

För att minimera brandrisken – följ nedanstående punkter:

 • Grillar ska placeras utanför husvagn/husbil ut mot brandgata, ej mellan husvagnar
 • Grillar måste vara av modell typ klotgrill på fötter eller hjul
 • Engångsgrillar är ej tillåtna
 • Förbjudet att elda direkt på marken
 • Gasol får endast förvaras i gasollåda på husvagnen/husbilen
 • Gasoltuber får endast vara anslutna på korrekt sätt med rätt utrustning
 • Elverk får ej användas
 • Avsloppstankar får ej tömmas på området! Detta gäller även diskbaljor
 • Sophantering finns att tillgå – se skyltning

Visa hänsyn

Visa hänsyn mot dina grannar

Vakter har rätt att avvisa störande element eller omhändertaga störande musikutrustning. Finner vakterna att besökare misskött sig avisas vederbörande från området. 

Lås husvagnar/husbilar när ni inte är i dem. Risk för stöld föreligger. 

På ställplatsområdet gäller 18 år eller i målsmans (förälders) sällskap. 

Endast personer som löst avgift får vistas på campingen.

Logotyper

Contact

Torbjörn Larsson
E-mail: torbjorn.larsson@nortuna.se
Tel: +46 708-18 81 00

Address of the fair:

Swedish Game Fair
Wenngarns Slott 1
193 91 Sigtuna

 

Book online »
General provisions »

VAT rules for taxation of trade fair services.

VAT on trade with EU countries: The service is considered traded and must be taxed in the country where the buyer is established and has its business if the buyer is a trader. A trader is a legal person who is registered for VAT. This means that Swedish Game Fair invoices without VAT and the buyer is taxed in his home country. In order for Swedish Game Fair to be able to invoice without VAT, the buyer must be able to provide a valid VAT number. If the buyer cannot present a valid VAT number, the country of sale is considered to be Sweden and Swedish VAT is levied.

VAT on trade with non-EU countries: If the buyer is established and has his business in a country outside the EU, no VAT is levied and the buyer should not be taxed within the EU.

Find accommodation

Tent- and exhibit service

For orders of tent, contact:

FransAugust Tält
08-18 53 60
swedishgamefair@fransaugust.se

Pitches for motorhomes and caravans


There are limited parking spaces available approximately 300 metres from the exhibition entrance. There will be toilets, electricity and shower facilities on site.

Fee:
Thursday – Sunday 1500 SEK incl. electricity and VAT.
Thursday – Sunday 1200 SEK incl. VAT, excl. electricity.
500 SEK/night incl. electricity and VAT.

Waste tanks may not be emptied on the site! This also applies to washing-up bowls

Only pre-booked places

Remember that this is a riding facility with horses and riders, take these into account when you are in the area.

Stables may not be entered without permission.

Welcome to Stall Wenngarn

Contact persons:
Lena Engström 070-422 24 00
Pelle Engström 070-777 95 00

Pelle.engstrom@me.com

 

Things to consider when you are here
To minimise the risk of fire – follow the points below:

 • Barbecues must be placed outside the caravan/camper facing the firebreak, not between caravans
 • Barbecues must be of the ball grill type on feet or wheels
 • Disposable barbecues are not permitted
 • Burning directly on the ground is prohibited
 • LPG may only be stored in the LPG box on the caravan/motorhome
  LPG tubes may only be connected correctly with the right equipment
 • Electric generators must not be used
 • Waste tanks must not be emptied on the site! This also applies to washing-up bowls
 • Waste disposal is available – see signposting
  Show consideration

Show consideration for your neighbours

Security guards have the right to reject disruptive elements or take away disruptive music equipment. If the guards find that visitors have misbehaved, they will be advised to leave the area.

Lock caravans/motorhomes when you are not in them. There is a risk of theft.

The minimum age for camping is 18 years or in the company of a parent or guardian.

Only people who have paid the fee may stay at the campsite.

Logotypes