För utställare

Här har vi samlat information till våra utställare. Ni kan givetvis kontakta oss ifall ni har ytterligare frågor.  

Tack för att ni är en del av Swedish Game Fair! 

Kontakt

Torbjörn Larsson
E-post: torbjorn.larsson@nortuna.se
Tel: +46 708-18 81 00

Adress till mässa:

Swedish Game Fair

Skokloster Wärdshus

Skoklostervägen 89

746 96 Skokloster

Anmälan online »
Allmänna bestämmelser »

Mervärdesskatt
Momsregler för beskattning av mässtjänst.

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:
Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Swedish Game Fair fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Swedish Game Fair ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Om köparen inte kan uppvisa ett giltigt VAT-nummer anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:
Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.

Hitta boende

I anslutning till Skokloster finns ett stort urval av boendealternativ; hotell, B&B, camping för att nämna några.

Klicka in på följande länkar för att hitta ett boende som passar just er:

Aronsborg – officiellt mässhotell för Swedish Game Fair

Skokloster Camping

Boende i Håbo kommun

Boende i Sigtuna kommun

Boka via Airbnb (sök på Skokloster)

Listan uppdateras.

Tält – och mässervice

För beställningar av tält- och mässervice, kontakta:

Jan Johansson

+46 70-55 88 010

jan.johansson@hallton.se

Logotyper

Contact

Torbjörn Larsson
E-mail: torbjorn.larsson@nortuna.se
Tel: +46 708-18 81 00

Address of the fair:

Swedish Game Fair

Skokloster Wärdshus
 
Skoklostervägen 89
 
746 96 Skokloster
 

Book online »
General provisions »

VAT rules for taxation of trade fair services.

VAT on trade with EU countries: The service is considered traded and must be taxed in the country where the buyer is established and has its business if the buyer is a trader. A trader is a legal person who is registered for VAT. This means that Swedish Game Fair invoices without VAT and the buyer is taxed in his home country. In order for Swedish Game Fair to be able to invoice without VAT, the buyer must be able to provide a valid VAT number. If the buyer cannot present a valid VAT number, the country of sale is considered to be Sweden and Swedish VAT is levied.

VAT on trade with non-EU countries: If the buyer is established and has his business in a country outside the EU, no VAT is levied and the buyer should not be taxed within the EU.

Find accommodation

Skokloster offer a large selection of accommodation options; hotels, B & Bs, camping to name a few.

Click on the following links to find a suitable accommodation:

Aronsborg – official trade fair hotel

Skokloster Camping

Accomodation in Håbo

Accomodation in Sigtuna

Book via Airbnb (search for Skokloster)

Listan uppdateras.

Tent- and exhibit service

For orders of tent, contact:

Jan Johansson

+46 70-55 88 010

jan.johansson@hallton.se

Logotypes